PRIVACYVERKLARING van De Zachte Landing (versie 28 januari 2020)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://dezachtelanding.be en al haar sub-sites (hierna “Website”) aangeboden door Nathco Consulting Comm. V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2890 Zoersel, De Bruelen 3, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer BE 0839.211.534. Nathco Consulting Comm V, is eigenaar en beheerder van de Website.

Waarom een privacyverklaring?

Uw privacy is voor Nathco Consulting Comm V, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgevingen. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op een correcte manier gebruiken.

Deze privacyverklaring informeert bezoekers van https://dezachtelanding.be over de manier waarop door ons persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Hiermee uiten wij het voornemen om persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken, dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR (General Data Protection Regulation)).

Wij hebben bijzondere aandacht voor de bescherming van het privéleven van de bezoekers en gebruikers van de website en verbinden ons er daarom toe alle noodzakelijke, redelijke en binnen onze mogelijk liggende maatregelen te nemen tot bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, diefstal, verspreiding en alle anders niet-toegelaten gebruik.

Met ‘Persoonsgegevens’ worden bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien de bezoeker of de gebruiker wenst te reageren op één of meerdere van de hierna vermelde bepalingen, kan deze contact met ons opnemen op het volgende adres: 2890 Zoersel, De Bruelen 3 of via volgend mailadres: nathalie@dezachtelanding.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen of ten gevolge van een rechtstreeks bezoek onze kantoren of contact met een medewerker ter plaatse. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website of het aanmeldformulier wanneer u een webinar volgt als via de informatie die u ons verstrekt via email of telefonisch of rechtstreeks naar aanleiding van een bezoek.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Waarvoor er persoonsgegevens verwerkt worden?

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Nathco Consulting Comm.V., uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Nathco Consulting Comm. V.

In het geval wij van u gegevens bekomen via de Website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’. Ingeval wij van u gegevens bekomen naar aanleiding van een overeenkomst die u met ons sluit is de verwerkingsgrond voor deze gegevens dan “de uitvoering van een overeenkomst”.

In sommige gevallen kunnen andere rechtsgronden aan de basis liggen van het verwerken van persoonsgegevens.

Hierna lichten wij de doeleinden van gegevensverwerking toe als ook welke persoonsgegevens met betrekking tot dit doel worden gebruikt.

Wij verzamelen en verwerken voor hiernavolgend doelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Om met u in contact te treden:

Via ons contactformulier verkrijgen wij van u:

 • – Uw naam en voornaam
 • – Uw e-mailadres
 • – Uw uitgerekende bevallingsdatum

De grondslag voor deze verwerking is “toestemming”. De gegevens worden bewaard tot zolang wij zeker zijn dat u voldoende tevreden bent over het antwoord op uw informatievraag

 1. Voor de uitvoering van onze diensten:

Van zodra u met ons een overeenkomst tot het leveren van diensten aangaat, verkrijgen wij van u volgende gegevens die respectievelijk voor volgende termijn worden bewaard:

 • Naam en voornaam: de wettelijke bewaarplicht
 • Adresgegevens: de wettelijke bewaarplicht
 • Gegevens aangaande het kind: tot 1 jaar na einde contract
 • Telefoonnummer: tot 1 jaar na einde contract
 • E-mailadres: tot 2 jaar na einde contract
 • Gezondheidsgegevens: tot 1 jaar na einde contract
 • Locatie bevalling: tot 1 jaar na einde contract
 • Intakeformulier: tot 1 jaar na einde contract
 • Persoonlijke notities: tot 1 jaar na einde contract

De grondslag voor deze verwerking is “uitvoeren van een overeenkomst”.

 1. Voor het volgen van webinars

Wanneer u bij ons een webinar volgt of een gratis download verkrijgt, verwerken wij van u volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot:
  • Bezoekgedrag registratiepagina’s en het ontvangen van e-mails in het kader van het registratieproces voor het webinar en opvolging van het webinar.
  • Kijkgedrag gedurende de webinars en de interacties die een kijker heeft tijdens een webinar.

De grondslag voor deze verwerking is “toestemming”. Deze gegevens worden gedurende een termijn van 1 jaar na het volgen van een webinar bijgehouden

 1. Voor het verkrijgen van een downloads

Wanneer u bij ons een gratis download verkrijgt, verwerken wij van u volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Uitgerekende bevallingsdatum
 • Loggegevens (IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, locatie, toestel)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

De grondslag voor deze verwerking is “toestemming”. Deze gegevens worden gedurende een termijn van 1 jaar na het verkrijgen van de download bijgehouden

 1. Voor marketing- en reclamedoeleinden

Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, webinars, e-books en allerhande informatie, verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Uitgerekende bevallingsdatum
 • Loggegevens (IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, locatie, toestel)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

De grondslag voor deze verwerking is “toestemming”. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven hetzij via een aanvraagformulier, hetzij via het aanvaarden van marketingcookies of op enige andere manier waaruit duidelijk blijkt dat u op een actieve en geïnformeerde manier uw toestemming hiervoor gaf. Deze gegevens worden door ons verwerkt tot wanneer u aangeeft geen informatie van ons meer te willen ontvangen.

Nieuwe doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyregels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

Manier van gegevensverzameling

Wij verzamelen persoonsgegevens van u op volgende manieren:

 • Via een contactformulier
 • Via een overeenkomst
 • Via het aanmelden voor het volgen van een webinar
 • Via het aanmelden voor het ontvangen van een ‘gratis’ download (audio, video,…)

Minderjarigen

Wij zien erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.

Nathco Consulting Comm V, zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Nathco Consulting Comm V, moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.

Wie heeft toegang tot uw data?

Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven.

Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming.

Uw gegevens wordt opgeslagen op de harde schijf van onze computers waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot plaatsopslagdata zijn gehouden tot geheimhouding.

We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen:

 • Met ons personeel voor het uitvoeren van hun opdracht.
 • Met aan ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken uw data enkel onder onze strikte voorwaarden. Wij sloten met elk van hen een verwerkingsovereenkomst.
 • Verwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn: verwerkers of categorieën verwerkers
 • Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken aldus uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
 • Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving of juridische procedure.
 • We zullen uw gegevens niet overdragen aan verwerkers buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij op volgende manieren:

 • via e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame om volgende manieren:

 • Elke e-mail bevat een afmeldlink.
 • U kan ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
 • U kan dit aangeven wanneer u wordt gebeld.

Advertenties

Onze website vertoont geen algemene advertenties.

Verstrekking aan andere organisaties of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de goede werking van de website behoudens de uitzondering voor reclame van partners welke u onder de hoofding “verstrekken gegevens aan andere partijen en partners” of wanneer we worden geconfronteerd met een wettelijke verplichting. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Cookies

Bij een internetbezoek op onze website of gebruik van een digitale toepassing of app kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart Phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.

Voor het overzicht van onze cookies zie onze cookiebeleid.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die wij gebruiken geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via onze website om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar het hoofdstuk over uw rechten.

U kan cookies op verschillende manieren beheren:

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

U kunt ook de instellingen van uw webbrowser wijzigen om de cookies in of uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot delen van onze Websites. Dit zijn de links naar de cookie-instellingen van de meest populaire browsers.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla
 • Opera
 • Safari
 • Safari for mobile apps

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Nathco Consulting Comm V. zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegeven

Nathco Consulting Comm V. houdt rekening met de stand van kennis, de kosten en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen

Ingeval de persoonsgegevens die Nathco Consulting Comm. V. verwerkt geschonden zouden worden, zal Nathco Consulting Comm. V. snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen, de schade te beperken en de situatie te verhelpen.

Nathco Consulting Comm V. brengt de betrokkenen en/of de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte wanneer de wet hem/haar daartoe verplicht.

Wijzigingen aan de Privacy Verklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage in en wijzigingen aan uw gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen: per schrijven op het volgende adres: 2890 Zoersel, De Bruelen 3 of via volgend emailadres: nathalie@dezachtelanding.be

Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Deze vindt u terug onder “Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?”.

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Wij hebben hiervoor een maand te tijd tenzij dit voor ons (technisch) onmogelijk is. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op vergetelheid

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor een verwerking, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd in.
 • U roept uw recht op bezwaar in (zie hierna).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij het verzoek tot wissen niet kan worden nagekomen. De meeste van deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.

Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking schorsen of stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.
 • We de gegevens niet meer nodig hebben maar u ons verzoekt ze niet te wissen omdat u ze nog nodig heeft.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking tenzij we van oordeel zijn over dwingende gerechtvaardigde gronden te beschikken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Indien u het hiermee niet eens bent, schorsen wij de verwerking tot wanneer hierover duidelijkheid komt.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een Excel bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Kan u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Er zijn echter twee uitzonderingen.

 1. Wanneer er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken.
 2. Intrekken van uw toestemming kan niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Wanneer u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via nathalie@dezachtelanding.be

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Contactgegevens

Adres: Nathco Consulting Comm.V, De Bruelen 3, 2890 Zoersel

E-mail: nathalie@dezachtelanding.be

Telefoon: 0478/48.96.19

Website: https://dezachtelanding.be