Websitedisclaimer voor de website https://www.dezachtelanding.be en is van toepassing vanaf 28 januari 2020

I.Algemeen

Eigenaar: Deze disclaimer is van toepassing bij ieder gebruik van de website https://www.dezachtelanding.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door de Comm.V. Nathco Consulting, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, De Bruelen 3 (hierna “Eigenaar” of “Wij” of “Ons”), ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer 0839.211.534 die eigenaar en beheerder van de Website is.

Gebruiker: iedere gebruiker, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet ingeschreven op de Website, die de Website of haar inhoud bezoekt, die bestanden download, deze gebruikt, zich via een formulier beschikbaar op de website registreert, lid wordt, zich abonneert of een overeenkomst sluit met de Aanbieder

U: In deze Disclaimer zullen “U” en persoonlijke voornaamwoorden zoals “uw” en “de uwe” naar u verwijzen, als een gebruiker van de website.

De Eigenaar en de Gebruiker worden hierna de Partijen genoemd; Hierna zullen de partijen afzonderlijk worden aangeduid als Partij en gezamenlijk als Partijen;

Dienst: verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Disclaimer heeft gelezen en aanvaard.

Huidige Disclaimer kan te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene Disclaimer wordt toepasbaar vanaf het moment dat hij op de Website wordt gepubliceerd. U kan de meest recente versie raadplegen via https://www.dezachtelanding.be.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

Door op de Website te surfen, door documenten te lezen, door bestanden te downloaden, deze te raadplegen en/of te gebruiken op eender welke manier, door zich te registreren via een formulier beschikbaar op de Website, door lid te worden, door zich te abonneren of door een overeenkomst te sluiten met de Eigenaar, geeft de Gebruiker op formele wijze, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zijn akkoord met betrekking tot deze websitedisclaimer en verbindt zich ertoe deze na te leven.

II. Gebruik van de Dienst

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hiernavolgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Eigenaar, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Eigenaar.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Eigenaar.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.
 • Het is niet toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website behoudens uitdrukkelijke toestemming. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U onthoudt zich ervan de website te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn door deze disclaimer en de website te gebruiken op een manier die de website of algemene activiteiten van het bedrijf zou kunnen schaden.

Verder zal u erover waken om:

0 anderen niet lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of iemands wettelijke rechten te schenden

0 geen intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of een derde partij te schenden

0 geen virussen of andere software te uploaden of anderszins te verspreiden die de eigendommen van een ander kunnen beschadigen;

0 geen fraude te plegen

Nathco Consulting kan beroep doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Nathco Consulting, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.dezachtelanding.be.

Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. Voor meer toelichting hieromtrent verwijzen wij naar onze privacy- en cookieverklaring)

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Nathco Consulting heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites.

De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, privacywetgeving, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Door het gebruik van deze website erkent u dat de informatie en / of documenten die door Nathco Consulting op de website worden verstrekt, slechts ten informatieve titel is en niet als medisch advies mogen worden beschouwd als ook doet het geen medische relatie tussen u en Nathco Consulting ontstaan.

Niettegenstaande waakt Nathco Consulting over de juistheid van de verstrekte informatie is het mogelijk dat de informatie op de website niet meer up to date is. Voor gespecialiseerd medisch advies maakt u best afspraak met een arts of andere professional in de medisch sector.

Documenten, informatie of andere diensten die op of via deze website worden ontvangen, zijn mogelijk niet geschikt voor uw specifieke situatie. De beoordeling van de geschiktheid behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Het gebruik van de website gebeurt uitsluitend op eigen risico. Nathco Consulting doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle expliciete of impliciete waarborgen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete waarborg van geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

De Eigenaar biedt tevens geen waarborg dat de website aan de behoeften van de Gebruiker zal voldoen of dat de website ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn.

Nathco Consulting biedt eveneens geen waarborgen met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van enige informatie op de website of anderszins verkregen. Door het gebruik van de website erkent u dat Nathco Consulting niet aansprakelijk is of kan gesteld worden voor fouten, weglatingen, verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de website, voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Tevens biedt Nathco Consulting geen waarborg voor bepaalde resultaten op basis van het gebruik van de website.

In dat opzicht moeten testimonials van klanten worden beschouwd als voor hen behaalde resultaten. Deze getuigenissen geven slechts de ervaringen van de klanten weer welke zij hadden met de diensten van Nathco Consulting maar bieden geen enkele waarborg dat toekomende klanten gelijkaardige ervaringen en/of resultaten zullen hebben met deze diensten.

De resultaten van elk van deze klanten zijn het gevolg van een samenloop van verschillende elementen die zorgen voor een bepaald resultaat.

Verwerken van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De Gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de cloud (Microsoft) en de server van ActiveCampaign voor wat betreft de marketingdoeleinden teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen.

Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Nathco Consulting Comm.V., De Bruelen 3, 2980 Zoersel of via e-mail op het volgende e-mailadres nathalie@dezachtelanding.be kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27 april 2016).

III. Intellectuele eigendom

Het concept, de inhoud, de lay-out, de broncode, de programmatie, de afbeeldingen, de teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, de slogans, de animaties, de muziekhandels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Nathco Consulting of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, door zich in te schrijven of lid te worden, door bestanden te downloaden of de inhoud van de Website te gebruiken, op welke wijze ook, wordt de Gebruiker op geen enkele wijze titularis van de hierboven vermelde rechten of hieraan gelijkaardige rechten

Nathco Consulting verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Nathco Consulting verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De handelsbenaming waaronder Nathco Consulting handeldrijft zijn beschermd als industriële eigendom.

Aangifte van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

Nathco Consulting beoogt te allen tijde het respect voor andermans intellectuele eigendomsrechten.

Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Nathco Consulting inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Nathco Consulting zelf of een gebruiker van de Dienst zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons gestuurd te worden op volgend adres: Nathco Consulting Comm.V., 2980 Zoersel, De Bruelen 3 of via e-mail op het volgende e-mailadres nathalie@dezachtelanding.be.

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreuk makend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De raadpleging en het gebruik van de Website, alsook het downloaden van bestanden, van welke aard ook en op welke wijze ook, van de Website en haar inhoud, gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

In geval van misbruik of schadelijk gebruik van de website of schending van deze disclaimer zal de Gebruiker gehouden zijn tot schadeloosstelling. Eveneens zal de Gebruiker Nathco Consulting vrijwaren tegen alle juridische claims en eisen, inclusief juridische kosten van derden welke door zijn toedoen zijn ontstaan.

Aansprakelijkheid van Nathco Consulting

Nathco Consulting is gehouden tot een middelenverbintenis en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Nathco Consulting,
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

Hoewel Nathco Consulting haar uiterste best zal doen om te waarborgen dat de Website vrij is van bugs, virussen, Trojaanse paarden of spyware, kunnen deze niet uitgesloten worden.

Nathco Consulting kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade en/of de verliezen die hieruit zouden voortvloeien, in het bijzonder wat betreft de persoonlijke gegevens. Het wordt de Gebruiker bijgevolg aangeraden om firewalls, antivirussen en andere noodzakelijke beschermingssoftware te installeren teneinde eventuele schade aan zijn device te voorkomen.

Voor wat betreft de berichten die afkomstig zijn van derden kan de Nathco Consulting op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit zou voortvloeien, noch voor vergissingen met betrekking tot de inhoud ervan. Alle teksten, foto’s, video’s, berichten of andere gegevens die in deze berichten worden weergegeven zijn steeds de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze gepost heeft.

IV. Slotvoorwaarden

Indien Nathco Consulting enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Websitedisclaimer niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Nathco Consulting afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze Websitedisclaimer geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar (lijken of zijn), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze Websitedisclaimer en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Nathco Consulting al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Belgisch recht is van toepassing op elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Disclaimer, evenals alle geschillen van welke aard dan ook die tussen u en Nathco Consulting kunnen ontstaan.